#wodnik mówi #astrologia #astrolog #konsultacje astrologiczne

#wodnik mówi #astrologia #astrolog #konsultacje astrologiczne

polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest NATALIA NYKIEL (nazwa skrócona: Wodnik mówi) z siedzibw Mrgowie NIP 7422253247 REGON 365146525. Sklep Wodnik mówi prowadzony jest przez działalność gospodarczpod firmNATALIA NYKIEL ul. Kopernika 2a/18, 11-700 Mrgowo.

W trosce o bezpieczestwo powierzonych nam danych opracowalimy wewntrzne procedury i zalecenia, które majzapobiec udostpnieniu danych osobom nieupowanionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawo ochronie danych osobowych, ustawo wiadczeniu usług drogelektroniczn, a take wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Niniejsza polityka prywatnoci Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza e nie jest ona ródłem obowizków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatnoci zawiera przede wszystkim zasady dotyczce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz, a take informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzdzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za porednictwem Sklepu Internetowego jest Natalia Nykiel prowadzca działalność gospodarczpod firmNATALIA NYKIEL wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej prowadzonej przez ministra właciwego do spraw gospodarki, posiadajca: adres miejsca wykonywania działalnoci i adres do dorcze: ul. Kopernika 2a/ 18, 11-700 Mrgowo, NIP 7422253247, REGON 365146525, adres poczty elektronicznej: wodnikmowi@gmail.com – zwana dalej „Administratorem”i bdca jednoczenie UsługodawcSklepu Internetowego i Sprzedawc.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane sprzez Administratora zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, w szczególnoci zgodnie z rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”lub „Rozporzdzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporzdzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/? uri=CELEX%3A32016R0679

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie zwizane z tym podanie danych osobowych przez korzystajcego ze Sklepu Internetowego Usługobiorclub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeeniem dwóch wyjtków: (1) zawieranie umów z Administratorem- niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatnoci danych osobowych niezbdnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeday lub umowy o wiadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem moliwoci zawarcia teje umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeeli osoba, które dane dotyczchce zawrzedanumowz Administratorem, to jest zobowizana do podania wymaganych danych. Kadorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowizki ustawowe Administratora- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikajcym z powszechnie obowizujcych przepisów prawa nakładajcych na Administratora obowizek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksig podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemoliwi Administratorowi wykonanie tyche obowizków.

Administrator dokłada szczególnej starannoci w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz, a w szczególnoci jest odpowiedzialny i zapewnia, e zbierane przez niego dane s: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich sprzetwarzane; (4) przechowywane w postaci umoliwiajcej identyfikacjosób, których dotycz, nie dłuej nijest to niezbdne do osignicia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniajcy odpowiednie bezpieczestwo danych osobowych, w tym ochronprzed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowutrat, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocodpowiednich rodków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzgldniajc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolnoci osób fizycznych o rónym prawdopodobiestwie i wadze zagroenia, Administrator wdraa odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało sizgodnie z niniejszym rozporzdzeniem i aby móc to wykaza. rodki te sw razie potrzeby poddawane przegldom i uaktualniane. Administrator stosuje rodki techniczne zapobiegajce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogelektroniczn.

Wszelkie słowa, wyraenia i akronimy wystpujce w niniejszej polityce prywatnoci i rozpoczynajce sidużą liter(np. Sprzedawca,Sklep Internetowy,Usługa Elektroniczna)naley rozumiezgodnie z ich definicjzawartw Regulaminie Sklepu Internetowego dostpnym na stronach Sklepu Internetowego.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w
przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spe
łniony jest co najmniej jeden z poniszych warunków: (1) osoba, której dane dotyczwyraziła zgodna przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wikszej liczbie
okre
lonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbdne do wykonania umowy, której stronjest osoba, której dane dotycz, lub do podjcia działana żądanie osoby, której dane dotycz, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbdne do wypełnienia obowizku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbdne do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez strontrzeci, z wyjtkiem sytuacji, w których nadrzdny charakter wobec tych interesów majinteresy lub podstawowe prawa i wolnoci osoby, której dane dotycz, wymagajce ochrony danych osobowych, w szczególnoci gdy osoba, której dane dotycz, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga kadorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatnoci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora swskazane w kolejnym punkcie polityki prywatnoci – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

Cel przetwarzania danych

Wykonanie Umowy Sprzeday lub umowy o wiadczenie Usługi Elektroniczne j lub podjcie działana żądanie osoby, której dane

Kadorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działapodejmowanych przez danego Usługobiorclub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeeli Klient decyduje sina dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe bdprzetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzeday, ale nie bdjuudostpniane przewonikowi realizujcemu przesyłki na zlecenie Administratora. Administrator moe przetwarzadane osobowe w Sklepie Internetowym w nastpujcych celach, na nastpujcych podstawach, w okresach oraz w nastpujcym zakresie:

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych
Artyku
ł 6 ust. 1 lit. b) Rozporzdzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane sprzechowywane przez okres niezbdny do wykonania, rozwizania lub wyganicia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres przetwarzanych danych

Zakres maksymalny: imii nazwisko; data urodzenia wraz z miejscem i godzin; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalnoci/siedziby (jeeli jest inny niadres dostawy). W wypadku Usługobiorców dotyczą, przed zawarciem w/w umów lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Adres poczty elektronicznej

Marketing bezporedni
Artyku
ł 6 ust. 1 lit. f) Rozporzdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Dane sprzechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłuej jednak niprzez okres przedawnienia roszczew stosunku do osoby, której dane dotycz, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalnoci gospodarczej. Okres przedawnienia okrelajprzepisy prawa, w szczególnoci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczezwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeday dwa lata).
Administrator nie moe przetwarzadanych w celu marketingu bezporedniego w przypadku wyraenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob, której dane dotycz.

Marketing
Artyku
ł 6 ust. 1 lit. a) Rozporzdzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane sdo momentu wycofania zgody przez osob, której dane dotyczna dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Artyku
ł 6 ust. 1 lit. a) Rozporzdzenia RODO Dane przechowywane sdo momentu wycofania zgody przez osob, której dane dotyczna dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Artyku
ł 6 ust. 1 lit. c) Rozporzdzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowoci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)
Dane sprzechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazujcymi Administratorowi przechowywanie ksig podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowizania podatkowego, chyba e ustawy podatkowe stanowiinaczej) lub rachunkowych (5 lat, liczc od pocztku roku nastpujcego po roku obrotowym, którego dane dotycz).

Imi, adres poczty elektronicznej
Adres poczty elektronicznej
Imi
i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalnoci/siedziby (jeeli jest inny niadres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta Wyraenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzeday

Prowadzenie ksig podatkowych
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze
jakie moe podnosiAdministrator lub jakie mogbypodnoszone wobec Administrator a
Artyku
ł 6 ust. 1 lit. f) Rozporzdzenia RODO Dane sprzechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłuej jednak niprzez okres przedawnienia roszczew stosunku do osoby, której dane dotycz, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalnoci gospodarczej. Okres przedawnienia okrelajprzepisy prawa, w szczególnoci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczezwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeday dwa lata).
Imi
i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalnoci/siedziby (jeeli jest inny niadres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie bdcych konsumentami Administrator moe przetwarzadodatkowo nazwfirmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzeday konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewntrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujcy płatnoci). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzajcych, którzy zapewniajwystarczajce gwarancje wdroenia odpowiednich rodków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporzdzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotycz.

Przekazanie danych przez Administratora nie nastpuje w kadym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatnoci odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbdne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbdnym do jego zrealizowania.

Przykładowo, jeeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie bd

przekazywane przewonikowi współpracujcemu z Administratorem.

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogbyprzekazywane nastpujcym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

1. przewonicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłkpocztowlub przesyłkkuriersk, Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewonikowi, spedytorowi lub porednikowi realizujcemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbdnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

2. podmioty obsługujce płatnoci elektroniczne lub kartpłatnicz– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatnoci elektronicznych lub kartpłatniczAdministrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługujcemu powysze płatnoci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbdnym do obsługi płatnoci realizowanej przez Klienta.

3. dostawcy usług zaopatrujcy Administratora w rozwizania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umoliwiajce Administratorowi prowadzenie działalnoci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i wiadczonych za jego porednictwem Usług Elektronicznych(w szczególnoci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarzdzania firmi udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działajcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbdnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszpolitykprywatnoci.

4. dostawcy usług ksigowych, prawnych i doradczych zapewniajcy Administratorowi wsparcie ksigowe, prawne lub doradcze (w szczególnoci biuro ksigowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działajcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbdnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszpolitykprywatnoci.

PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Rozporzdzenie RODO nakłada na Administratora obowizek informowania ozautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporzdzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a take o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotycz. Majc to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatnoci informacje dotyczce moliwego profilowania.

Administrator moe korzystaw Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezporedniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczzawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeday, czy temoliwoci korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym moe bynp. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokoczonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który moe odpowiadazainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub tezaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj, czy bdzie chciała skorzystaz otrzymanego w ten sposób rabatu, czy telepszych warunków i dokonazakupu w Sklepie Internetowym.

Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przegldanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy tepoprzez analizdotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej nastpnie przesłanp. kod rabatowy.

Osoba, której dane dotycz, ma prawo do tego, by nie podlegadecyzji, która opiera siwyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niwpływa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ

Prawo dostpu, sprostowania, ograniczenia, usunicia lub przenoszenia- osoba, której dane dotycz, ma prawo żądania od Administratora dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie– osoba, której dane przetwarzane sprzez Administratora na podstawie wyraonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporzdzenia RODO), to ma ona prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– osoba, której dane przetwarzane sprzez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie okrelonym w przepisach Rozporzdzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególnoci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu- osoba, której dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn zwizanych z jej szczególnsytuacj– wobec przetwarzania dotyczcych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno juprzetwarzatych danych osobowych, chyba e wykae on istnienie wanych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzdnych wobec interesów, praw i wolnoci osoby, której dane dotycz, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezporedniego – jeeli daneosobowe sprzetwarzane na potrzeby marketingu bezporedniego, osoba, której dane dotycz, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczcych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwizane z takim marketingiem bezporednim.

W celu realizacji uprawnie, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatnoci mona kontaktowasiz Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomoci pisemnie lub pocztelektronicznna adres Administratora wskazany na wstpie polityki prywatnoci lub korzystajc z formularza kontaktowego dostpnego na stronie Sklepu Internetowego.

COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

Pliki Cookies (ciasteczka) sto niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzajcej stronSklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy tena karcie pamici smartfona – w zalenoci z jakiego urzdzenia korzysta odwiedzajcy nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a take historiich powstania mona znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator moe przetwarzadane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzajcych ze strony Sklepu Internetowego w nastpujcych celach:

1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, e szalogowani;
zapami
tywania Produktów dodanych do koszyka w celu złoenia Zamówienia; zapamitywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

2. dostosowywania zawartoci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczcych kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj
cych sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzaj
cych Sklep Internetowy poprzez anonimowanalizich działa(np. powtarzajce siwizyty na okrelonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa, take wtedy kiedy odwiedzajoni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

Standardowo wikszość przegldarek internetowych dostpnych na rynku domylnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Kady ma moliwość okrelenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocustawiewłasnej przegldarki internetowej.

Oznacza to, e mona np. częściowo ograniczy(np. czasowo) lub całkowicie wyłączymoliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak moe to miewpływ na niektóre funkcjonalnoci Sklepu Internetowego (przykładowo niemoliwym moe okazasiprzejcie cieki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamitywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przegldarki internetowej w zakresie plików Cookies sistotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda moe byrówniewyraona poprzez ustawienia przegldarki internetowej. W braku wyraenia takiej zgody naley odpowiednio zmieniustawienia przegldarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawiedotyczcych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegldarkach internetowych dostpne sw dziale pomocy przegldarki internetowej oraz na poniszych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przegldarce Chrome
w przegldarce Firefox
w przegldarce Internet Explorer w przegldarce Operaw przegldarce Safari
w przegldarce Microsoft Edge

Administrator moe korzystaw Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmGoogle Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmFacebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagajAdministratorowi analizowaruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane sw ramach powyszych usług w sposób zanonimizowany (sto tzw. dane eksploatacyjne, które uniemoliwiajidentyfikacjosoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te majcharakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierajcech identyfikujcych (danych osobowych) osoby odwiedzajce stronSklepu Internetowego. Administrator korzystajc z powyszych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak ródła i medium pozyskania odwiedzajcych Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urzdzei przegldarek z których odwiedzajstron, IP oraz domen, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płe) i zainteresowania.

Moliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez danosobudostpniania Google Analytics informacji o jej aktywnoci na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu mona zainstalowadodatek do przegldarki udostpniany przez firmGoogle Inc. dostpny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

POSTANOWIENIA KOCOWE

Sklep Internetowy moe zawieraodnoniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejciu na inne strony, zapoznasiz politykprywatnoci tam ustalon. Niniejsza polityka prywatnoci dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.